Pirkimo - pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šių Tzvetan Iordanov Tzolov individualios veiklos (pažymos Nr. 1195293) (toliau - Vertical Dimension) pirkimo–pardavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą Vertical Dimension veiklos vietose ir internetinėje parduotuvėje www.verticaldimension.com (toliau – Internetinė parduotuvė), užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 2. Vertical Dimension platina dovanų kuponus – tai vienkartinio naudojimo skaitmeniniai arba spausdinti dovanų kuponai, kurie patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti Vertical Dimension teikiamas paslaugas,

 3. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Vertical Dimension paslaugomis ir ištekliais Pirkėjai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Vertical Dimension turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.

 4. Vertical Dimension pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Vertical Dimension internetinėje parduotuvėje www.verticaldimension.com bei Vertical Dimension veiklos vietose.

Paslaugų teikimo sąlygos

 1. Dovanų kuponai gali būti parduodami Vertical Dimension veiklos vietose, įskaitant ir Internetinę parduotuvę.

 2. Dovanų kuponai Pirkėjams išduodami tik sumokėjus pilną Dovanų kupono kainą ir Dovanų kuponams taikomus papildomus mokesčius, nebent Pirkėjas ir Vertical Dimension susitaria kitaip. Informacija apie Dovanų kuponų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Vertical Dimension.

 3. Ant Dovanų kupono nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Dovanų kupono pavadinimas, Dovanų kupono numeriai (pateikiami skaitmenimis), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Dovanų kupono funkcijas.

 4. Ant Dovanų kupono gali būti nurodoma ir/ar įrašoma ši informacija: Dovanų kupono vertė (nominalas), galiojimas, nurodant kupono galiojimo pabaigos datą.

 5. Siekdama patenkinti skirtingų Pirkėjų skirtingus poreikius Vertical Dimension turi teisę sudaryti galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Paslaugas Vertical Dimension veiklos vietose mokant grynaisiais arba pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

 6. Paslaugų užsakymai internetinėje parduotuvėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei Pirkėjai pateikia neteisingą informaciją, Vertical Dimension gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio Pirkėjo užsakymą,

 7. Vertical Dimension turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Pirkėjams pasirinkti skirtingus įsigytų Dovanų kuponų pristatymo būdus. Informaciją apie galimus Dovanų kuponų pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai, ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Vertical Dimension internetinėje parduotuvėje, Prekybos vietose arba tiesiogiai kreipiantis į Vertical Dimension dėl informacijos suteikimo.

 8. Vertical Dimension neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Vertical Dimension kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Pirkėjų bei trečiųjų pirkėjų patirtą žalą.

 9. Atsiskaičius Dovanų kuponu, jis yra paimamas ir negrąžinamas.

 10. Vienu Dovanų kuponu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Dovanų kuponas tampa negaliojančiu.

 11. Dovanų kuponu galima atsiskaityti tik už Vertical Dimension paslaugas.

 12. Vertical Dimension Pirkėjui, įsigijusiam Dovanų kuponą el. būdu, jo kopiją pateikia tik pirkimo metu nurodytu el. paštu.

Dovanų kupono galiojimo termino pratęsimo sąlygos ir tvarka

 1. Dovanų kupono galiojimo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos ant kupono. Dovanų kupono galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta.

 2. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Dovanų kupono galiojimo termino pratęsimo Vertical Dimension veiklos vietose arba nuotoliniu būdu, susisiekęs su Vertical Dimension el. paštu verticaldimension2003@gmail.com.

 3. Vertical Dimension veiklos vietose arba nuotoliniu būdu, susisiekus su Vertical Dimension el. paštu verticaldimension2003@gmail.com, Dovanų kupono galiojimo terminą galima pratęsti Dovanų kuponui, kuris yra nepanaudotas ir dar galioja.

 4. Pratęsti galiojantį Dovanų kuponą galima papildomam 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo Dovanų kupono galiojimo pabaigos. Pasibaigus dovanų kupono galiojimui, bet ne vėliau nei per tris mėnesius, Dovanų kuponas gali būti patęsiamas papildomam 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui nuo Pirkėjo prašymo datos.

 5. Pratęsti Dovanų kupono galiojimo terminą galima tik vieną kartą, nebent Pirkėjas ir Vertical Dimension raštiškai susitaria kitaip.

 6. Už kiekvieno Dovanų kupono pratęsimą nėra taikomas pratęsimo mokestis.

 7. Prašyme dėl Dovanų kupono galiojimo termino pratęsimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Dovanų kupono numerį.

 8. Nepanaudojus Dovanų kupono per nurodytą galiojimo laikotarpį ar per pratęstą galiojimo laikotarpį Dovanų kuponas nekeičiamas ir / ar pinigai negrąžinami.

Dovanų kupono keitimo, grąžinimo sąlygos ir tvarka

 1. Pirkėjai, prieš įsigydami Dovanų kuponą, privalo įvertinti visas su Dovanų kuponu susijusias paslaugos teikimo aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant darbo laiku, lokacija ir kitomis paslaugos teikimo sąlygomis.

 2. Vertical Dimension pažymi, jog pinigai už Dovanų kuponą yra negrąžinami, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą nuotoliniu būdu (t. y. Vertical Dimension internetinėje parduotuvėje), per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Dovanų kupono įsigijimo dienos susisiekus su Vertical Dimension el. paštu verticaldimension2003@gmail.com pateikia laisvos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo.

 3. Pirkėjui panaudojus Dovanų kuponą ir gavus Dovanų kupone nurodytas paslaugas, jis yra jokiais atvejais negrąžinamas.

 4. Jei Vertical Dimension atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti esminiai paslaugų kriterijai, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Vertical Dimension dėl turimo Dovanų kupono pakeitimo į kitą Pirkėjo pasirinktą Dovanų kuponą arba susisiekus su Vertical Dimension el. paštu verticaldimension2003@gmail.com pateikti laisvos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo.

 5. Šiose Taisyklėse numatytais išimtiniais atvejais, pinigai ne vėliau kaip per dvi savaites nuo prašymo pateikimo Vertical Dimension dienos grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.

 6. Visi Dovanų kuponai gali būti keičiami į kitus Vertical Dimension Dovanų kuponus.

 7. Tuo atveju, kai vienas Dovanų kuponas yra keičiamas į brangesnį kuponą, Pirkėjas privalo padengti Dovanų kuponų kainų skirtumą.

 8. Pakeitus Dovanų kuponą, jo galiojimo laikas nepasikeičia, o lieka toks pat, kaip ir prieš tai turėto Dovanų kupono.

 9. Laisvos formos prašyme, pateiktame el. paštu verticaldimension2003@gmail.com, dėl Dovanų kupono keitimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Dovanų kupono kodą.

 10. Dovanų kuponų pakeitimas yra nemokamas.